برای تقویت تجوید راه های ممتعددی وجود دارد از جمله یاد گرفتن قواعد تجویدی و خواندن وبرطرف نمودن مشکلات آیا فقط این دو کافی است؟ بسیاری از اساتید بزرگ کشور،گوش دادن را عامل مؤثری در تقویت تجوید می دانند.گوش دادن به فصیح خوانی استاد خلیل الحصری می تواند تجوید شما را تا حد زیادی تقویت کند.
بنابر این تصمیم گرفتیم ازامروز فصیح خوانی های استاد خلیل الحصری را برای تقویت تجوید شما بگذاریم.
سوره الرحمن استاد خلیل الحصری
مدت:15:28
حجم:3,626 KB