در سوره مبارکه حشر نکات تجویدی زیادی است .برای همین دوین فصیح خوانی استاد خلیل الحصری را سوره مبارکه حشر گذاشتیم.
مدت تلاوت:15:33
حجم تلاوت:3,646 KB