ادغام3

ادغام متقاربین:متقارب،از کلمه«قَریب»به معنی نزدیک می آید.در تجوید ودر بحث ادغام هرگاه دوحرفی که از نظر مخرج،نزدیک به هم باشند ادغام صورت می گیرد.مانند حرف های(ق-ک)-(ل-ن-ر)-(ت-ث-س-ج)و...

مثال های ادغام متقاربین:اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ-قُلْ رَبّی این ادغام هم استثناء داردبَلْ رانَ که دلیلش را بعداً خواهیم آموخت.

همان طور که می دانیم 14روش خواندن وجود دارد وروشی که ما می خوانیم روش حفص از عاصم است ودر روش حفص از عاصم تنها ادغام متقاربین شامل حروف های زیر می شود.

«ق» در «ک»-«ل» در«ر»-«ن» در «ل»و«ر»-«ن» در« م» و«و» و«ی»