[http://www.aparat.com/v/oUa9X]
باتشکر از آقای مهدی مؤمنی که این تواشیح زیبا را برای ما فرستادند.