سوره احزاب استاد مصطفی اسماعیل
مدت تلاوت:14دقیقه
حجم تلاوت:13,888 KB