تلاوتی کوتاه وکم حجم از سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل.
مدت تلاوت:4دقیقه
حجم تلاوت:1,020 KB